సమయం సోమారితనం వల్ల తగ్గి, కార్య నిమగ్నత వల్ల పెరుగుతుంది.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

గృహస్థం ధర్మం పవిత్రం, ఆవశ్యకం, ఉపయోగకరం. 

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

గౌరవంగా, ఆత్మగౌరవంతో జీవించడంలోనో ఆనందం ఉండి.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

నిష్ఠతో, నిర్మల హృదయంతో చేసే కృషి ఎన్నడూ విఫలం కాదు.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

తన ప్రతి కర్మను భగవానునికి, ఆదర్శాలకూ అర్చించినవాడే యోగి. 

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

మానవత్వం అమూల్యం. దాన్ని రక్షించుకోవడం పరమ కర్తవ్యమ్.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

కష్టాల పరీక్ష దాటితేనే సాధన సఫలం అవుతుంది. 

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ప్రసన్నంగా ఉండేవాడికి ప్రసన్నంగా ఉండే పరిస్థితులు కూడా లభిస్తాయి.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

విద్యాహినః పశుః – విద్య లేనివాడు వింత పశువు. 

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

కర్తవ్యో మిత్ర సంగ్రహః – మిత్రులను సంపాదించు.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ఉత్కృష్టతల పట్ల విశ్వాసాన్ని నిర్మిచడం ప్రజాసేవ.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

వ్యక్తి మారితేనే సమాజం, విశ్వం, యుగం మారతాయి.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ EmailTotal Pages : [1] 2 3