తన ప్రతి కర్మను భగవానునికి, ఆదర్శాలకూ అర్చించినవాడే యోగి. 

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

విద్యాహినః పశుః – విద్య లేనివాడు వింత పశువు. 

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

నిజాయితీగా ఉండు. నిజాయితీగా పని చెయ్యి. నిజాయితీగా మాట్లాడు. నీ హృదయం తేలికగా ఉంటుంది.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

మూల్యం చెల్లించడానికి సిద్ధపడిన వాడికి అదృష్టం అందుతుంది.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

రంధ్రాన్వేషకునికి మనుషులంతా దురాచారులుగా కనపిస్తారు.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

సజ్జనుల సంపద పరోపకారానికే వినియోగం అవుతుంది.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

సదాలోచనల, సతకర్మల అలవాటే శీలం.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ఆయుధాల వల్ల కాక నిజాయితీ వల్ల ప్రపంచంలో నిజమైన శాంతి లభిస్తుంది.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

మానవత్వం అమూల్యం. దాన్ని రక్షించుకోవడం పరమ కర్తవ్యమ్.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

మౌనేన కలహం నాస్తి : మౌనం వల్ల కలహం రాదు.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

కర్తవ్యో మిత్ర సంగ్రహః – మిత్రులను సంపాదించు.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

భాధలను, వైఫల్యాలను అధిగమించి లక్ష్యం వైపు సాహసంతో పోరోగామించడమే గొప్పతనం.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ EmailTotal Pages : [1] 2 3