మూల్యం చెల్లించడానికి సిద్ధపడిన వాడికి అదృష్టం అందుతుంది.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

నిజాయితీగా ఉండు. నిజాయితీగా పని చెయ్యి. నిజాయితీగా మాట్లాడు. నీ హృదయం తేలికగా ఉంటుంది.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ఉత్కృష్టతల పట్ల విశ్వాసాన్ని నిర్మిచడం ప్రజాసేవ.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

గృహస్థం ధర్మం పవిత్రం, ఆవశ్యకం, ఉపయోగకరం. 

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

సజ్జనుల సంపద పరోపకారానికే వినియోగం అవుతుంది.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

పరమేశ్వర ఉపాసన ద్వారా మనిషి ప్రపంచాన్ని మరితం సూక్ష్మంగా, వివేకవంతంగా పరిశీలిస్తాడు.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

నిష్ఠతో, నిర్మల హృదయంతో చేసే కృషి ఎన్నడూ విఫలం కాదు.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

భాధలను, వైఫల్యాలను అధిగమించి లక్ష్యం వైపు సాహసంతో పోరోగామించడమే గొప్పతనం.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

అందరినీ మంచి చేసుకోవాలంటే చెడు అలవాట్లను వదులుకోవాలి. 

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

సదాలోచనల, సతకర్మల అలవాటే శీలం.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

రోజంతా దురాచారాలకు, దురాలోచనలకు దూరంగా ఉండడం రాత్రంతా భజన కన్న మిన్న.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

తన ప్రతి కర్మను భగవానునికి, ఆదర్శాలకూ అర్చించినవాడే యోగి. 

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ EmailTotal Pages : [1] 2 3