మూల్యం చెల్లించడానికి సిద్ధపడిన వాడికి అదృష్టం అందుతుంది.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

వ్యక్తి ఔన్నత్యానికీ, సామాజిక శాంతికీ ఆధారాలు సజ్జనత్వం, సదాచారం.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

పరమేశ్వర ఉపాసన ద్వారా మనిషి ప్రపంచాన్ని మరితం సూక్ష్మంగా, వివేకవంతంగా పరిశీలిస్తాడు.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

మౌనేన కలహం నాస్తి : మౌనం వల్ల కలహం రాదు.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

సదాలోచనల, సతకర్మల అలవాటే శీలం.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ప్రసన్నంగా ఉండేవాడికి ప్రసన్నంగా ఉండే పరిస్థితులు కూడా లభిస్తాయి.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

భగవద్గీత జ్ఞానంలో ఉంది అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం. 

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ఉత్కృష్టతల పట్ల విశ్వాసాన్ని నిర్మిచడం ప్రజాసేవ.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

తన ప్రతి కర్మను భగవానునికి, ఆదర్శాలకూ అర్చించినవాడే యోగి. 

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

లోపల ఆత్మ ప్రకాశిస్తే బయటి అనుశాసనం అనవసరం. 

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

నిజాయితీ, భాగావానుడూ మనిషికి నిజమైన మిత్రులు. 

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

అందరినీ మంచి చేసుకోవాలంటే చెడు అలవాట్లను వదులుకోవాలి. 

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ EmailTotal Pages : [1] 2 3