రోజంతా దురాచారాలకు, దురాలోచనలకు దూరంగా ఉండడం రాత్రంతా భజన కన్న మిన్న.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

లోపల ఆత్మ ప్రకాశిస్తే బయటి అనుశాసనం అనవసరం. 

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

గృహస్థం ధర్మం పవిత్రం, ఆవశ్యకం, ఉపయోగకరం. 

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

పరమేశ్వర ఉపాసన ద్వారా మనిషి ప్రపంచాన్ని మరితం సూక్ష్మంగా, వివేకవంతంగా పరిశీలిస్తాడు.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

మానవత్వం అమూల్యం. దాన్ని రక్షించుకోవడం పరమ కర్తవ్యమ్.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ప్రతి క్షణం కార్య నిమగ్నుడవైతే శీలం నిర్మాణమవుతుంది.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

వ్యక్తి మారితేనే సమాజం, విశ్వం, యుగం మారతాయి.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

 సమయం సోమారితనం వల్ల తగ్గి, కార్య నిమగ్నత వల్ల పెరుగుతుంది.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

నిజాయితీగా ఉండు. నిజాయితీగా పని చెయ్యి. నిజాయితీగా మాట్లాడు. నీ హృదయం తేలికగా ఉంటుంది.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

మూల్యం చెల్లించడానికి సిద్ధపడిన వాడికి అదృష్టం అందుతుంది.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

నిష్ఠతో, నిర్మల హృదయంతో చేసే కృషి ఎన్నడూ విఫలం కాదు.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

రంధ్రాన్వేషకునికి మనుషులంతా దురాచారులుగా కనపిస్తారు.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ EmailTotal Pages : [1] 2 3