రోజంతా దురాచారాలకు, దురాలోచనలకు దూరంగా ఉండడం రాత్రంతా భజన కన్న మిన్న.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

సదాలోచనల, సతకర్మల అలవాటే శీలం.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

తన ప్రతి కర్మను భగవానునికి, ఆదర్శాలకూ అర్చించినవాడే యోగి. 

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

మౌనేన కలహం నాస్తి : మౌనం వల్ల కలహం రాదు.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

నిజాయితీ, భాగావానుడూ మనిషికి నిజమైన మిత్రులు. 

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ఆయుధాల వల్ల కాక నిజాయితీ వల్ల ప్రపంచంలో నిజమైన శాంతి లభిస్తుంది.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ఉన్నతంగా, ఉదాత్తంగా పని చేసే ఉత్సాహం పొంగిపోరలేదే నిజమైన జీవితం.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

విద్యాహినః పశుః – విద్య లేనివాడు వింత పశువు. 

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

 సమయం సోమారితనం వల్ల తగ్గి, కార్య నిమగ్నత వల్ల పెరుగుతుంది.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ప్రతి క్షణం కార్య నిమగ్నుడవైతే శీలం నిర్మాణమవుతుంది.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

సజ్జనుల సంపద పరోపకారానికే వినియోగం అవుతుంది.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

గౌరవంగా, ఆత్మగౌరవంతో జీవించడంలోనో ఆనందం ఉండి.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ EmailTotal Pages : [1] 2 3