లోపల ఆత్మ ప్రకాశిస్తే బయటి అనుశాసనం అనవసరం. 

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

క్రోధం ఒకరకమైన పిచ్చి, సత్ సంస్కారాలను నాశనం చేసే పిచ్చి. 

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

నిజాయితీగా ఉండు. నిజాయితీగా పని చెయ్యి. నిజాయితీగా మాట్లాడు. నీ హృదయం తేలికగా ఉంటుంది.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ఆయుధాల వల్ల కాక నిజాయితీ వల్ల ప్రపంచంలో నిజమైన శాంతి లభిస్తుంది.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

రంధ్రాన్వేషకునికి మనుషులంతా దురాచారులుగా కనపిస్తారు.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

మానవత్వం అమూల్యం. దాన్ని రక్షించుకోవడం పరమ కర్తవ్యమ్.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

విద్యాహినః పశుః – విద్య లేనివాడు వింత పశువు. 

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

కష్టాల పరీక్ష దాటితేనే సాధన సఫలం అవుతుంది. 

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ఉత్కృష్టతల పట్ల విశ్వాసాన్ని నిర్మిచడం ప్రజాసేవ.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

అందరినీ మంచి చేసుకోవాలంటే చెడు అలవాట్లను వదులుకోవాలి. 

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

కర్తవ్యో మిత్ర సంగ్రహః – మిత్రులను సంపాదించు.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ప్రసన్నంగా ఉండేవాడికి ప్రసన్నంగా ఉండే పరిస్థితులు కూడా లభిస్తాయి.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ EmailTotal Pages : [1] 2 3