నిష్ఠతో, నిర్మల హృదయంతో చేసే కృషి ఎన్నడూ విఫలం కాదు.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

 సమయం సోమారితనం వల్ల తగ్గి, కార్య నిమగ్నత వల్ల పెరుగుతుంది.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

క్రోధం ఒకరకమైన పిచ్చి, సత్ సంస్కారాలను నాశనం చేసే పిచ్చి. 

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

రోజంతా దురాచారాలకు, దురాలోచనలకు దూరంగా ఉండడం రాత్రంతా భజన కన్న మిన్న.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

భాధలను, వైఫల్యాలను అధిగమించి లక్ష్యం వైపు సాహసంతో పోరోగామించడమే గొప్పతనం.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ఉత్కృష్టతల పట్ల విశ్వాసాన్ని నిర్మిచడం ప్రజాసేవ.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

నిజాయితీ, భాగావానుడూ మనిషికి నిజమైన మిత్రులు. 

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

కర్తవ్యో మిత్ర సంగ్రహః – మిత్రులను సంపాదించు.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

విద్యాహినః పశుః – విద్య లేనివాడు వింత పశువు. 

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

మూల్యం చెల్లించడానికి సిద్ధపడిన వాడికి అదృష్టం అందుతుంది.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ఆయుధాల వల్ల కాక నిజాయితీ వల్ల ప్రపంచంలో నిజమైన శాంతి లభిస్తుంది.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

తన ప్రతి కర్మను భగవానునికి, ఆదర్శాలకూ అర్చించినవాడే యోగి. 

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ EmailTotal Pages : [1] 2 3