తన ప్రతి కర్మను భగవానునికి, ఆదర్శాలకూ అర్చించినవాడే యోగి. 

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ఉత్కృష్టతల పట్ల విశ్వాసాన్ని నిర్మిచడం ప్రజాసేవ.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

క్రోధం ఒకరకమైన పిచ్చి, సత్ సంస్కారాలను నాశనం చేసే పిచ్చి. 

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

వ్యక్తి ఔన్నత్యానికీ, సామాజిక శాంతికీ ఆధారాలు సజ్జనత్వం, సదాచారం.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ప్రసన్నంగా ఉండేవాడికి ప్రసన్నంగా ఉండే పరిస్థితులు కూడా లభిస్తాయి.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

భగవద్గీత జ్ఞానంలో ఉంది అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం. 

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

కష్టాల పరీక్ష దాటితేనే సాధన సఫలం అవుతుంది. 

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

నిజాయితీ, భాగావానుడూ మనిషికి నిజమైన మిత్రులు. 

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

లోపల ఆత్మ ప్రకాశిస్తే బయటి అనుశాసనం అనవసరం. 

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

పరమేశ్వర ఉపాసన ద్వారా మనిషి ప్రపంచాన్ని మరితం సూక్ష్మంగా, వివేకవంతంగా పరిశీలిస్తాడు.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

సజ్జనుల సంపద పరోపకారానికే వినియోగం అవుతుంది.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

గౌరవంగా, ఆత్మగౌరవంతో జీవించడంలోనో ఆనందం ఉండి.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ EmailTotal Pages : [1] 2 3