సమయం సోమారితనం వల్ల తగ్గి, కార్య నిమగ్నత వల్ల పెరుగుతుంది.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

వ్యక్తి మారితేనే సమాజం, విశ్వం, యుగం మారతాయి.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

మౌనేన కలహం నాస్తి : మౌనం వల్ల కలహం రాదు.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

లోపల ఆత్మ ప్రకాశిస్తే బయటి అనుశాసనం అనవసరం. 

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

మూల్యం చెల్లించడానికి సిద్ధపడిన వాడికి అదృష్టం అందుతుంది.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

కర్తవ్యో మిత్ర సంగ్రహః – మిత్రులను సంపాదించు.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

సజ్జనుల సంపద పరోపకారానికే వినియోగం అవుతుంది.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ఉత్కృష్టతల పట్ల విశ్వాసాన్ని నిర్మిచడం ప్రజాసేవ.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

సదాలోచనల, సతకర్మల అలవాటే శీలం.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ప్రసన్నంగా ఉండేవాడికి ప్రసన్నంగా ఉండే పరిస్థితులు కూడా లభిస్తాయి.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

నిజాయితీ, భాగావానుడూ మనిషికి నిజమైన మిత్రులు. 

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

రోజంతా దురాచారాలకు, దురాలోచనలకు దూరంగా ఉండడం రాత్రంతా భజన కన్న మిన్న.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ EmailTotal Pages : [1] 2 3