వ్యక్తి ఔన్నత్యానికీ, సామాజిక శాంతికీ ఆధారాలు సజ్జనత్వం, సదాచారం.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ఉన్నతంగా, ఉదాత్తంగా పని చేసే ఉత్సాహం పొంగిపోరలేదే నిజమైన జీవితం.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

భాధలను, వైఫల్యాలను అధిగమించి లక్ష్యం వైపు సాహసంతో పోరోగామించడమే గొప్పతనం.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

నిష్ఠతో, నిర్మల హృదయంతో చేసే కృషి ఎన్నడూ విఫలం కాదు.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

వ్యక్తి మారితేనే సమాజం, విశ్వం, యుగం మారతాయి.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

విద్యాహినః పశుః – విద్య లేనివాడు వింత పశువు. 

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

మౌనేన కలహం నాస్తి : మౌనం వల్ల కలహం రాదు.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ఆయుధాల వల్ల కాక నిజాయితీ వల్ల ప్రపంచంలో నిజమైన శాంతి లభిస్తుంది.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

క్రోధం ఒకరకమైన పిచ్చి, సత్ సంస్కారాలను నాశనం చేసే పిచ్చి. 

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

మానవత్వం అమూల్యం. దాన్ని రక్షించుకోవడం పరమ కర్తవ్యమ్.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

 సమయం సోమారితనం వల్ల తగ్గి, కార్య నిమగ్నత వల్ల పెరుగుతుంది.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ప్రసన్నంగా ఉండేవాడికి ప్రసన్నంగా ఉండే పరిస్థితులు కూడా లభిస్తాయి.

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ EmailTotal Pages : [1] 2 3