ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಜೀವಂತ ದೇವತಾ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು. ಇವುಗಳು ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸವು ಮೂಡುತ್ತದೆ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ದುಂದುವೆಚ್ಚದ ವಿವಾಹವು ನಮ್ಮನ್ನು ದರಿದ್ರರನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೋಸಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತನಗೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲದಿರುವವನೇ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ದೀನನು, ಅತಿ ದುರ್ಬಲನು.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

  ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಜನರು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ -  ಯಾರು ಪರಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅದರಂತೆ ಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ; ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆಲೋಚಿಸದೆ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗುವವರು.

ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ

 
By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಇರುವ ಉಪಾಯಗಳು – ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದು – ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಸೋಲು ಸೂಚಿಸುವುದು ಏನೆಂದರೆ ನೀವು ಗೆಲುವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಪೂರ್ಣ ಶ್ರಮವಹಿಸಿಲ್ಲ; ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಮನುಷ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ದಾಸನಲ್ಲ. ಅವನು ಅವುಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ನಿಯಂತ್ರಕ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸ್ವಾಮಿ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರಿಯನ್ನು ಮೂಡಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ತಲುಪುವಿರಿ. ನೀವು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಭಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಹಾಯ ಭೇಡಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಡಿತ ನಿರಾಸೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದುವಿರಿ.ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಗಿಂತ ಸಂಪತ್ತು ಬರಿತನಾಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ  ಆದರೆ ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸಧ್ವಿಚಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಮಾನವ ಜೀವನದ ಪರಿಪೂರ್ಣದ ಸತ್ವವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಜಾಗೂರೂಕವಾಗಿ ಈ ಶರೀರ ಮತ್ತಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿ ಮನಸ್ಸು ದುಷ್ಕೃತಿಯ ಏಸಗದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಅನೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸಫಾಲತೆಗಳಿಸಿದವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಆದರಿಸಬಾರದು.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಬಾಳೆಂಬುದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಭವ ನಿಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತರಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನಿಡುವೆವೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ EmailTotal Pages : [1] 2 3 4 5 6 7