ಸೋಲು ಸೂಚಿಸುವುದು ಏನೆಂದರೆ ನೀವು ಗೆಲುವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಪೂರ್ಣ ಶ್ರಮವಹಿಸಿಲ್ಲ; ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಜನರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ತನವನ್ನೆ ಕಾಣುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಲ್ಲಿರಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾದಿ ತೊರಿ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮ, ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ತನ್ನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಯಾರು ಏನನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾರೋ, ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತಾರೋ ಹಾಗೆಯೇ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಯಾವ ವರ್ತನೆಯು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ರಿಯವೋ ಆ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನೀವೂ ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡದಿರಿ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

 ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದು ಮಾನವನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಲು ಪ್ರೇರೆಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಕಲಿಯಲು ಸಿದ್ಧನಾಗದಿರುವುದು ಏನನ್ನೂ ತಿಳಿಯದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ವಿಷಯ.ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ
By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಕಾಲವು ಜೀವನದ ಅತ್ಯಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾದರೆ ಆಲಸ್ಯದಿಂದ ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ

 


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ ಇರುವುದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದು ಇರುವುದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜನಿಕೆಯಲ್ಲಿ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

 ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ವಿವೇಕವನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಪಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಲಿ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ದುಂದುವೆಚ್ಚದ ವಿವಾಹವು ನಮ್ಮನ್ನು ದರಿದ್ರರನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೋಸಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಓದಲು ಯೋಗ್ಯವಾದುದನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಬರೆಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾದುದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ.


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಕೀಟಗಳು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಿಂದಂತೆ, ಅಸೂಯೆಯು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ EmailTotal Pages : [1] 2 3 4 5 6 7