ದುಂದುವೆಚ್ಚದ ವಿವಾಹವು ನಮ್ಮನ್ನು ದರಿದ್ರರನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೋಸಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಯಾರು ಏನನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾರೋ, ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತಾರೋ ಹಾಗೆಯೇ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಗಿಂತ ಸಂಪತ್ತು ಬರಿತನಾಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ  ಆದರೆ ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸಧ್ವಿಚಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ನಿನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನುಅರ್ಥಮಾಡಿಕೋ ಮತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀನಾಗಿರುವಿ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿಡು.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಪವಿತ್ರವು ಹೌದು ಉಲ್ಲಾಸಕರವು ಹೌದು. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇರಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು.

ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರಿಯನ್ನು ಮೂಡಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ತಲುಪುವಿರಿ. ನೀವು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಭಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಹಾಯ ಭೇಡಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಡಿತ ನಿರಾಸೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದುವಿರಿ.ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಮನುಷ್ಯನಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಫಾಲನಾದೆಯಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಫಲತೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಸೋಲುವುದೆಂದರೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಮನದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದಿರುವುದು.ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

 ಬದುಕಿನ ಅರ್ಥವೆಂದರೆ ಸಮಯ. ಯಾರು ಬದುಕನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತರೋ ಅವರು ಸಮಯವನ್ನು ಆಲಸ್ಯದಿಂದ ಕಳೆಯಬಾರದು.


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿರಿ.ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

  ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಜನರು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ -  ಯಾರು ಪರಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅದರಂತೆ ಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ; ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆಲೋಚಿಸದೆ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗುವವರು.

ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ

 
By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಯಾವ ವರ್ತನೆಯು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ರಿಯವೋ ಆ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನೀವೂ ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡದಿರಿ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ EmailTotal Pages : [1] 2 3 4 5 6 7