ಜನರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ತನವನ್ನೆ ಕಾಣುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಲ್ಲಿರಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾದಿ ತೊರಿ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮ, ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ತನ್ನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೇ ನಿಜವಾದ ಶೂರರ್ತೂ, ವೀರರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ
By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಉದ್ವೇಗ ಚಿಂತೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಬೆಂಕಿಯಿಲ್ಲ, ದ್ವೇಷಗಿಂತ ಮೀಗಿಲಾದ ವಿಷವಿಲ್ಲ, ಕೋಪಕ್ಕಿಂತ ಮೀಗಿಲಾದ ಮೂಳ್ಳು ಇಲ್ಲ ಅಸುಯೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಬಲೆಯಿಲ್ಲ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ರೋಗ, ಶೋಕ, ಪತನ ಮತ್ತು ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

 ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದು ಮಾನವನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಲು ಪ್ರೇರೆಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ದುಂದುವೆಚ್ಚದ ವಿವಾಹವು ನಮ್ಮನ್ನು ದರಿದ್ರರನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೋಸಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವುದು, ಅವನನ್ನೇ ಸತ್ಯದ ಪ್ರತೀತವಾಗಿ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸದಾಕಾಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವದನ್ನು ಬೀಡುವುದು


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಸಭ್ಯತೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಸರಳತೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಠೋರತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕುರಿತು ಉದಾರತೆ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಕೀಟಗಳು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಿಂದಂತೆ, ಅಸೂಯೆಯು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಸೋಲುವುದೆಂದರೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಮನದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದಿರುವುದು.ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಗೌರವದಿಂದ, ವಿನಯವಮತರಾಗಿರಿ, ದರ್ಪ ತೋರಿಸದಿರಿ. ಚೇಳಿನಂತಹ ದುರ್ಗತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಆಗದಿರಲಿ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯBy Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಯಾವ ವರ್ತನೆಯು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ರಿಯವೋ ಆ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನೀವೂ ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡದಿರಿ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ EmailTotal Pages : [1] 2 3 4 5 6 7