ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ ಇರುವುದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದು ಇರುವುದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜನಿಕೆಯಲ್ಲಿ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಸಂಪಾದನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವವನು ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೊಳ್ಳಗಾಗುತಾನೆ, ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೀವನದ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮೃದು ಧೋರಣೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಠೋರತೆ.ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿರಿ.ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

  ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಜನರು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ -  ಯಾರು ಪರಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅದರಂತೆ ಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ; ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆಲೋಚಿಸದೆ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗುವವರು.

ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ

 
By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಮಾನವ ಜೀವನದ ಪರಿಪೂರ್ಣದ ಸತ್ವವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಜಾಗೂರೂಕವಾಗಿ ಈ ಶರೀರ ಮತ್ತಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿ ಮನಸ್ಸು ದುಷ್ಕೃತಿಯ ಏಸಗದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಸಂಪತ್ತು ಕಳೆದುಹೋದಲ್ಲಿ, ಎನ್ನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ; ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಎನ್ನನ್ನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳೆದು ಕೊಂಡಿರಿವಿರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ ; ನೀವು ಸಚ್ಛಾರಿತ್ರ್ಯಾ, ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಕಳಿದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ  ಸರ್ವಸ್ವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತದಲ್ಲಿ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವದ ಮೂಲ ಪ್ರಾಣನಿಗೆ, ಸಕಲ ಸಂಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವವನಿಗೆ ದೈವಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ದಿವ್ಯಾನುಗ್ರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿಸಿ ತನ್ಮೂಲಕ ನಾವೂ ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ಧರ್ಮಜ್ನಾನಿಗಳಾಗಲೂಹಾದಿ ತೋರುವವನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಯಾರು ತನ್ನ ಶೀರವನ್ನು ತಂಪಾಗಿ, ರಕ್ತವನ್ನು ಬೀಸಿಯಾಗಿ ಹೃದಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವನೋ ಅವನೇ ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಯಾವ ವರ್ತನೆಯು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ರಿಯವೋ ಆ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನೀವೂ ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡದಿರಿ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಯಾರು ಏನನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುತಾರೋ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೆಯೇ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಇರುವ ಉಪಾಯಗಳು – ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದು – ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ EmailTotal Pages : [1] 2 3 4 5 6 7