ಯಾರದೇ ಸುಧಾರಣೆ ಅಪಹಾಸ್ಯದಿಂದಲ್ಲ; ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಲು, ಬದಲಾಗಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಸದಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ಈಶ್ವರನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳು. ಇವುಗಳು ಬಲದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗದವರೆಗೂ ಹಾರಬಹುದು.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಸಂಪಾದನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವವನು ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೊಳ್ಳಗಾಗುತಾನೆ, ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರಿಯನ್ನು ಮೂಡಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ತಲುಪುವಿರಿ. ನೀವು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಭಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಹಾಯ ಭೇಡಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಡಿತ ನಿರಾಸೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದುವಿರಿ.ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ನಿನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನುಅರ್ಥಮಾಡಿಕೋ ಮತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀನಾಗಿರುವಿ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿಡು.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತದಲ್ಲಿ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವದ ಮೂಲ ಪ್ರಾಣನಿಗೆ, ಸಕಲ ಸಂಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವವನಿಗೆ ದೈವಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ದಿವ್ಯಾನುಗ್ರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿಸಿ ತನ್ಮೂಲಕ ನಾವೂ ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ಧರ್ಮಜ್ನಾನಿಗಳಾಗಲೂಹಾದಿ ತೋರುವವನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಜನರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ತನವನ್ನೆ ಕಾಣುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಲ್ಲಿರಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾದಿ ತೊರಿ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮ, ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ತನ್ನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

 ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದು ಮಾನವನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಲು ಪ್ರೇರೆಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಪವಿತ್ರವು ಹೌದು ಉಲ್ಲಾಸಕರವು ಹೌದು. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇರಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು.

ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಯಾರು ತನ್ನ ಶೀರವನ್ನು ತಂಪಾಗಿ, ರಕ್ತವನ್ನು ಬೀಸಿಯಾಗಿ ಹೃದಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವನೋ ಅವನೇ ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಯಾರು ಏನನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುತಾರೋ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೆಯೇ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತರರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಳಾಗಿ, ಭಿನ್ನವಾದಂತೆ ಗುರಿತಿಸಲು ಪಡುವಿರಿ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ EmailTotal Pages : [1] 2 3 4 5 6 7