ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಜೀವಂತ ದೇವತಾ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು. ಇವುಗಳು ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸವು ಮೂಡುತ್ತದೆ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ ಇರುವುದು ಶ್ರಿಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದು ಇರುವುದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜನಿಕೆಯಲ್ಲಿ.ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಈಶ್ವರನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಉದಾರವಾಗಿರುವಂತೆ ನೀನೂ ಬೇರೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಉದಾರವಾಗಿರು.

ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ನಿನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನವುದರಿಂದ ನಿನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಹೋದರರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಾರೆ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವವನು ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ, ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ.ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಓದಲು ಯೋಗ್ಯವಾದುದನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಬರೆಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾದುದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ.


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಯಾರು ಏನನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುತಾರೋ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೆಯೇ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿರಿ.ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ ಇರುವುದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದು ಇರುವುದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜನಿಕೆಯಲ್ಲಿ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ನಿಮ್ನನ್ನು ನೀವೇ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಕರ್ಮವೇ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ
By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಯಾರ ಶಿರವು ಶಾಂತವೂ, ರಕ್ತವು ಬಿಸಿಯೂ, ಹೃದಯವು ಕೋಮಲವೂ ಹಾಗೂ ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಪ್ರಬಲವೂ ಆಗಿರುವುದೋ ಅವರೇ ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯBy Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೃತಕತೆ, ವಂಚನೆ, ಕಪಟಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಮೂಲ ತತ್ವವನ್ನಾಗಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವನೋ ಅವನೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜ್ಞಾನಿ, ಬುದ್ದಿವಂತನು.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ
By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ EmailTotal Pages : [1] 2 3 4 5 6 7