ಬದುಕಿನ ಅರ್ಥವೆಂದರೆ ಸಮಯ. ಯಾರು ಬದುಕನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತಾರೋ ಅವರು ಸಮಯವನ್ನು ಆಲಸ್ಯದಿಂದ ಕಳೆಯಬಾರದು.

ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ
By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಆತ್ಮಚಿಂತನೆ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಶೋಧನೆಗಳ ಸಾಧನೆಯೇ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೀವನದ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮೃದು ಧೋರಣೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಠೋರತೆ.ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಗೌರವದಿಂದ, ವಿನಯವಮತರಾಗಿರಿ, ದರ್ಪ ತೋರಿಸದಿರಿ. ಚೇಳಿನಂತಹ ದುರ್ಗತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಆಗದಿರಲಿ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯBy Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಕಾಲವು ಜೀವನದ ಅತ್ಯಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾದರೆ ಆಲಸ್ಯದಿಂದ ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ

 


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪ್ರೀತಿ ಕೇವಲ ಸದಾಚಾರಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಪರಾಯಣರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವುದನ್ನು ದೊಡ್ಡವರು ಸ್ವತಃ ಅಭ್ಯಸಿಸಿದರೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಸ್ವರ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಬಾರದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಾ ಮಾಡುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವು ಸಹ ನಿರಾಸೆ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಯನ್ನೆ ತರುತ್ತದೆ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಯಾರದೇ ಸುಧಾರಣೆ ಅಪಹಾಸ್ಯದಿಂದಲ್ಲ; ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಲು, ಬದಲಾಗಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಅನೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸಫಾಲತೆಗಳಿಸಿದವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಆದರಿಸಬಾರದು.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ರೋಗ, ಶೋಕ, ಪತನ ಮತ್ತು ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

 ಬದುಕಿನ ಅರ್ಥವೆಂದರೆ ಸಮಯ. ಯಾರು ಬದುಕನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತರೋ ಅವರು ಸಮಯವನ್ನು ಆಲಸ್ಯದಿಂದ ಕಳೆಯಬಾರದು.


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ EmailTotal Pages : [1] 2 3 4 5 6 7