ಉದ್ವೇಗ ಚಿಂತೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಬೆಂಕಿಯಿಲ್ಲ, ದ್ವೇಷಗಿಂತ ಮೀಗಿಲಾದ ವಿಷವಿಲ್ಲ, ಕೋಪಕ್ಕಿಂತ ಮೀಗಿಲಾದ ಮೂಳ್ಳು ಇಲ್ಲ ಅಸುಯೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಬಲೆಯಿಲ್ಲ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ನೀವು ಸದಾಕಾಲ ನಸುನಗುತ್ತಾ ಹೂವಿನಂತೆ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ಜೀವಿಸಬೇಕು.

ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಗೌರವದಿಂದ, ವಿನಯವಮತರಾಗಿರಿ, ದರ್ಪ ತೋರಿಸದಿರಿ. ಚೇಳಿನಂತಹ ದುರ್ಗತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಆಗದಿರಲಿ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯBy Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಕಲಿಯಲು ಸಿದ್ಧನಾಗದಿರುವುದು ಏನನ್ನೂ ತಿಳಿಯದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ವಿಷಯ.ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ
By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿರಿ.ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಗಿಂತ ಸಂಪತ್ತು ಬರಿತನಾಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ  ಆದರೆ ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸಧ್ವಿಚಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಸದಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ಈಶ್ವರನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳು. ಇವುಗಳು ಬಲದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗದವರೆಗೂ ಹಾರಬಹುದು.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಗಡಿಯಾರದ ಪೆಂಡೂಲಮ್ ಚಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೂ ಎಲ್ಲಿಗೂ ತಲುಪುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಗುರಿಯಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದರೂ ಏನನ್ನೂ ಸಂಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯBy Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ನಿಮ್ನನ್ನು ನೀವೇ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಕರ್ಮವೇ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ
By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಸಭ್ಯತೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಸರಳತೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಠೋರತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕುರಿತು ಉದಾರತೆ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ನಿನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನವುದರಿಂದ ನಿನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಹೋದರರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಾರೆ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಓದಲು ಯೋಗ್ಯವಾದುದನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಬರೆಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾದುದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ.


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ EmailTotal Pages : [1] 2 3 4 5 6 7