ನಿಮ್ನನ್ನು ನೀವೇ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಕರ್ಮವೇ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ
By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಸೋಲು ಸೂಚಿಸುವುದು ಏನೆಂದರೆ ನೀವು ಗೆಲುವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಪೂರ್ಣ ಶ್ರಮವಹಿಸಿಲ್ಲ; ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಉದ್ವೇಗ ಚಿಂತೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಬೆಂಕಿಯಿಲ್ಲ, ದ್ವೇಷಗಿಂತ ಮೀಗಿಲಾದ ವಿಷವಿಲ್ಲ, ಕೋಪಕ್ಕಿಂತ ಮೀಗಿಲಾದ ಮೂಳ್ಳು ಇಲ್ಲ ಅಸುಯೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಬಲೆಯಿಲ್ಲ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಬಾಳೆಂಬುದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಭವ ನಿಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತರಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನಿಡುವೆವೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಯಾರ ಶಿರವು ಶಾಂತವೂ, ರಕ್ತವು ಬಿಸಿಯೂ, ಹೃದಯವು ಕೋಮಲವೂ ಹಾಗೂ ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಪ್ರಬಲವೂ ಆಗಿರುವುದೋ ಅವರೇ ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯBy Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಯಾರದೇ ಸುಧಾರಣೆ ಅಪಹಾಸ್ಯದಿಂದಲ್ಲ; ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಲು, ಬದಲಾಗಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೀವನದ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮೃದು ಧೋರಣೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಠೋರತೆ.ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೇ ನಿಜವಾದ ಶೂರರ್ತೂ, ವೀರರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ
By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಸೋಲುವುದೆಂದರೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಮನದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದಿರುವುದು.ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಸಭ್ಯತೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಸರಳತೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಠೋರತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕುರಿತು ಉದಾರತೆ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕುಟುಂಬವೇ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ವರ್ಗ


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಮಾನವ ಜೀವನವು ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗೂವಂತಹುದು ಆದರೆ ಮಾನವಿಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಲವಾದ ಶ್ರಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ EmailTotal Pages : [1] 2 3 4 5 6 7