ಆತ್ಮಚಿಂತನೆ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಶೋಧನೆಗಳ ಸಾಧನೆಯೇ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಯಾವ ವರ್ತನೆಯು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ರಿಯವೋ ಆ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನೀವೂ ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡದಿರಿ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಸಂಪತ್ತು ಕಳೆದುಹೋದಲ್ಲಿ, ಎನ್ನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ; ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಎನ್ನನ್ನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳೆದು ಕೊಂಡಿರಿವಿರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ ; ನೀವು ಸಚ್ಛಾರಿತ್ರ್ಯಾ, ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಕಳಿದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ  ಸರ್ವಸ್ವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಇತರರನ್ನು ವಂಚಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ವಂಚಿಸಿಕೊಂಡತೆ, ಅಂತರಾತ್ಮವು ಈ ಕೀಳು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸತತವಾಗಿ ವಾಗಂಭಡನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪ್ರೀತಿ ಕೇವಲ ಸದಾಚಾರಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಪರಾಯಣರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಯಾವ ವರ್ತನೆಯು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ರಿಯವೋ ಆ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನೀವೂ ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡದಿರಿ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ

By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ ಇರುವುದು ಶ್ರಿಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದು ಇರುವುದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜನಿಕೆಯಲ್ಲಿ.ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

 ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ವಿವೇಕವನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಪಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಲಿ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವುದನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಸ್ವತಃ ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಸ್ವರ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಉದ್ವೇಗ ಚಿಂತೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಬೆಂಕಿಯಿಲ್ಲ, ದ್ವೇಷಗಿಂತ ಮೀಗಿಲಾದ ವಿಷವಿಲ್ಲ, ಕೋಪಕ್ಕಿಂತ ಮೀಗಿಲಾದ ಮೂಳ್ಳು ಇಲ್ಲ ಅಸುಯೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಬಲೆಯಿಲ್ಲ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವಾದರೋ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಠಿಣ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಸಂಪಾದನೆ ಸಾಧ್ಯ.

ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯBy Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ Email

ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರಿಯನ್ನು ಮೂಡಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ತಲುಪುವಿರಿ. ನೀವು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಭಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಹಾಯ ಭೇಡಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಡಿತ ನಿರಾಸೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದುವಿರಿ.ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ


By Pandit Shriram Sharma Acharya
Share on Google+ EmailTotal Pages : [1] 2 3 4 5 6 7