Share on Google+ Email
ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೇ ನಿಜವಾದ ಶೂರರ್ತೂ, ವೀರರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.


ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ
Pandit Shriram Sharma Acharya
Comments

Post your comment